Bất động sản Việt thu hút thêm hơn 800 triệu USD vốn FDI

Vốn FDI đăng ký bổ sung một số dự án đã cấp phép và vốn đăng ký mới vào kinh doanh BDS ở Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 806,5 triệu USD.

Trong 5 tháng, số vốn đăng ký của một số dự án được cấp phép mới vào làm việc kinh doanh BDS đạt 623,3 triệu USD. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của một số dự án đã cấp phép từ một số năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào làm việc kinh doanh BDS ở Việt Nam đạt 806,5 triệu USD, chiếm 11,3% tổng nguồn vốn FDI.Bất động sản lôi kéo 806,5 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

Tính đến 20/5/2018, cả nước lôi kéo 1.076 dự án vốn FDI cấp phép mới có số vốn đăng ký đạt 4.657,4 triệu USD, tăng 14,6% về số dự án và giảm 16,8% về vốn đăng ký so có cộng kỳ năm 2017. Bên cạnh đây, có 393 lượt dự án đã cấp phép từ một số năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư có số vốn tăng thêm đạt 2.492,7 triệu USD, giảm 47,4% so có cộng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt 7.150,1 triệu USD, giảm 30,8% so có cộng kỳ năm 2017.

Cả nước có 43 tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 5 tháng đầu năm. Trong đây, đô thị Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất có 540,9 triệu USD, chiếm 11,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 525,6 triệu USD.

Trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới ở Việt Nam trong 5 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất có 1.019,5 triệu USD, chiếm 21,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản 904,8 triệu USD, chiếm 19,4%; Thái Lan 536,2 triệu USD, chiếm 11,5%.


Canhoorchidpark.org – Theo VOV

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm