Bình Thuận: Lập danh mục để chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

– Sở TN&MT Bình Thuận vừa có công văn khẩn gửi những Sở, ngành và UBND những huyện, thị xã, đô thị để giải đáp lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện năm 2019.

Bình Thuận sẽ hủy bỏ những dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất trong 03 năm mà không triển khai

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT có trách nhiệm lập danh mục những công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2018 trình UBND tỉnh thẩm tra trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Bình Thuận thông qua.

Vì vậy, Sở TN&MT Bình Thuận yêu cầu UBND những huyện, thị xã, đô thị thực hiện rà soát danh mục đăng ký kế hoạch sử dụng đất qua 03 năm và những dự án có trong Nghị quyết số 88 ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận, nhưng đến nay chưa thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện, để lập danh mục công trình, dự án cụ thể gửi về Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tham khảo chọn lọc điều chỉnh, hủy bỏ và mở bán rộng rãi để người dân thực hiện những quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng yêu cầu những Sở, ngành đăng ký nhu cầu sử dụng đất của dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thực hện trong năm 2019. Trong đây, những dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dựng để thực hiện dự án trong năm 2019 thì yêu cầu những đơn vị có văn bản gửi Sở NN&PTNT có ý kiến thống nhất trước khi đăng ký thực hiện.

Còn danh mục những công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2019 của những Sở, ngành thì yêu cầu gửi về những địa phương nơi có đất thực hiện dự án.

UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp danh mục những công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2019.

Sở TN&MT Bình Thuận còn yêu cầu những đơn vị và chủ đầu tư phải biểu hiện rõ tài liệu chi tiết từng dự án; trường hợp những chủ đầu tư chẳng biểu hiện rõ những tài liệu thì yêu cầu UBND cấp huyện không tổng hợp và có văn bản phản hồi để những chủ đầu tư biết cung cấp bổ sung thêm tài liệu trước khi tổng hợp lập danh mục gửi về Sở TN&MT

Canhoorchidpark.org – theo Báo Tài Nguyên Môi Trường

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm