Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cả nước đạt gần 97%

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, tính đến nay, mật độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu trên cả nước đã đạt trên 96,9% tổng qui mô những loại đất cần cấp.

Trong số đây, đất sản xuất nông nghiệp đạt 92,9%; đất lâm nghiệp đạt 98,2%, đất nuôi trồng thủy sản đạt 86,1%; đất ở nông thôn đạt 96,1%; đất ở thành phố đạt 98,3%; đất chuyện dụng đạt 86,9%; cơ sở tôn giáo đạt 83,6%.

Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai cũng đã tổng hợp những trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và đánh giá lý do vướng mắc, để đề xuất biện pháp thực hiện, đã đi vào hoạt động cấp giấy chứng nhận trên phạm vi cả nước.

Theo đây, việc tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chủ yếu là do người dân chưa kê khai đăng ký chiếm 34,1%; nhận mua bán, nhận tặng cho từ ngày 1.1.2008 trở về sau, đất không có pháp lý về quyền sử dụng đất chiếm 10,7%; phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không nộp và không có nhu cầu ghi nợ chiếm 5,4%; hồ sơ chưa đã đi vào hoạt động thủ tục chia thừa kế chiếm 5,2%;…

Được biết, đến nay đã có 132/713 đơn vị cấp huyện thi công và hoạt động cơ sở dữ liệu địa chính chiếm 18,5% trên tổng số huyện-đây là nền móng quan trọng để thi công cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, phục vụ đa mục tiêu và hoạt động Chính phủ điện tử.

Canhoorchidpark.org – Theo NLĐO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm