Đề xuất sửa đổi các mức xử phạt vi phạm đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đang lấy ý kiến để đã đi vào hoạt động dự thảo, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10-11-2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ảnh minh họa

Theo đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung xử phạt đối có trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng để thống nhất có hành vi vi phạm quy định ở Điều 64 của Luật Đất đai; xác định lại mức xử phạt đối có từng hành vi vi phạm theo qui mô qui mô đất bị vi phạm để bảo đảm công bằng và dễ tiến hành.

Cụ thể, hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng mức xử phạt được đề xuất như sau: Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng nếu qui mô đất lấn, chiếm dưới 1ha; phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu qui mô đất lấn, chiếm từ 1ha đến dưới 3ha; phạt tiền từ trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu qui mô đất lấn, chiếm từ 3ha trở lên…


Canhoorchidpark.org – Theo Hà Nội mới

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm