Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Điện Biên có 758.046 ha đất nông nghiệp, chiếm 79,27%; đất phi nông nghiệp là 22.956 ha, chiếm 2,40%; đất thành phố 14.393, chiếm 1,51%.Thành phố Điện Biên.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Điện Biên.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Điện Biên có 758.046 ha đất nông nghiệp, chiếm 79,27%; đất phi nông nghiệp là 22.956 ha, chiếm 2,40%; đất thành phố 14.393, chiếm 1,51%.

Đối có một vài khu công dụng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 213.871 ha; khu lâm nghiệp 729.491 ha; khu bảo tồn môi trường xung quanh và phong phú sinh học có 49.341 ha; khu phát triển công nghiệp 201 ha; khu thành phố có 18.341 ha; khu thương mại – dịch vụ 318 ha; khu dân cư nông thôn có 19.029 ha.

Từ năm 2016-2020, 5.986 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 263.484 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 4 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

UBND tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020), trong đây rà soát điều chỉnh quy hoạch của một vài ngành, lĩnh vực, một vài địa phương trên địa bàn Tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất thích hợp có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh;

Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ cung cấp đề nghị phát triển kinh tế – xã hội, môi trường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời xác định ranh giới và công khai tổng diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ chặt chẽ; điều tiết phân bổ nguồn lực;

Trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa một vài khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, thành phố, dịch vụ có một vài khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách bán hàng, phương pháp thích hợp để giảm kinh phí sản xuất, tăng lương, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn tính thống nhất, đồng bộ giữa một vài khu vực.

Bên cạnh đây tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững một vài quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Điện Biên quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành phố để tăng nguồn thu cho ngân sách;

Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục hiện trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê.

UBND tỉnh Điện Biên tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển thành phố, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục hiện trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở có đất thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và một vài đề nghị về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời một vài vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có một vài trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý một vài trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Điện Biên tăng cường điều tra phân tách về chất lượng, tiềm năng đất đai; phân tách thoái hóa đất, ô nhiễm đất; đã đi vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực;

Nghiên cứu, áp dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác tiên liệu, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm