Hà Nội: Đến 2020, đất đô thị chiếm gần 13% diện tích

Chính phủ vừa ban hành một số Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) 3 địa phương: Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao.

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020 thành phố Hà Nội có 174.429 ha đất nông nghiệp, chiếm 51,93% tổng diện tích đất toàn thành phố; đất phi nông nghiệp là 159.716 ha, chiếm 47,55; đất thành phố 43.573 ha, chiếm 12,97%.

Đến năm 2020 thành phố Hải Phòng có 71.805 ha đất nông nghiệp, chiếm 45,76% tổng diện tích đất toàn thành phố; đất phi nông nghiệp là 83.249 ha, chiếm 53,06%; đất khu kinh tế 22.540 ha, chiếm 14,37 %; đất thành phố 35.402 ha, chiếm 22,56%.

Với tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020 tỉnh có 896.811 ha đất nông nghiệp, chiếm 91,67% tổng diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 74.987 ha, chiếm 7,66%; đất chưa sử dụng 6.536 ha, chiếm 0,67%; đất thành phố 81.495 ha, chiếm 8,33%.

Chính phủ đề nghị UBND 3 địa phương trên xác định ranh giới và công khai tổng diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực,

Trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa một số khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, thành phố, dịch vụ có một số khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách bán hàng, giải pháp thích hợp để giảm giá thành sản xuất, tăng lương, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tưhạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn tính thống nhất, đồng bộ giữa một số khu vực.

Bên cạnh đây, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành phố để tăng nguồn thu cho ngân sách;

Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục hiện trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê; tổ chức quản lý, giám sát nghiêm ngặt quỹ đất được quy hoạch phát triển thành phố, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất;

Khắc phục hiện trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở có đất thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và một số đề nghị về bảo vệ môi trường…

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời một số vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có một số trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý một số trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm