Hà Nội: Tăng biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa đề nghị một số đơn vị liên quan triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện một số phương pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép thi công và TTHC liên quan”.Hà Nội quyết tâm giảm thời gian giải quyết TTHC vói cấp phép thi công

Trước đây, Sở Xây dựng có báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố chấp nhận có nội dung ở Mục 1 báo cáo của Sở Xây dựng nêu trên. Đồng thời, giao một số sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đô thị, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội công khai, triển khai thực hiện việc giảm thời gian giải quyết TTHC như đã báo cáo.

UBND TP. Hà Nội giao một số Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố ở Văn bản số 2238/UBND-ĐT ngày 22/5/2018 về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Đối có một số đề xuất liên thông một số TTHC: Các đơn vị được giao chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC khẩn trương thực hiện, phối hợp Sở Xây dựng và một số cơ quan liên quan dự thảo Quy chế phối hợp theo đúng quy định ở Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục làm đầu mối tổng hợp, báo cáo một số nội dung được giao ở Văn bản số 2238/UBND-ĐT ngày 22/5/2018 của UBND Thành phố.


Canhoorchidpark.org – Theo Thời báo Ngân hàng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm