Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng có mục tiêu đến năm 2030, đã đi vào vận hành biên soạn và ban hành 100% nguyên tắc quốc gia ngành Xây dựng theo quy hoạch định hướng mới.

Ảnh minh họa

Phạm vi của Đề án đã đi vào vận hành hệ thống nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng bao gồm: Quy hoạch xây dựng, chất liệu xây dựng, cơ khí xây dựng và khảo sát, kiến trúc, xây dựng xây dựng, nghiệm thu, kiểm định, bảo trì, sửa chữa những công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình an ninh, công trình quốc phòng và những công trình xây dựng khác).

Phạm vi của Đề án liên quan đến trọn vẹn những nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đang tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP), nguyên tắc quốc gia (TCVN), nguyên tắc cơ sở (TCCS), nguyên tắc nước ngoài (TCNN), nguyên tắc quốc tế (TCQT), nguyên tắc khu vực (TCKV).

Mục tiêu tổng quát của Đề án đã đi vào vận hành hệ thống nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đồng bộ, đầy đủ, cung cấp đề nghị quản lý nhà nước và những vận hành trong xây dựng; chắc chắn an toàn trong xây dựng; khuyến khích tiến hành những công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất lao động, chống thất thoát lãng phí; hướng tới những tiêu chí xanh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ an ninh quốc gia.

Đến năm 2021, đã đi vào vận hành quy hoạch, biên soạn và mở bán “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng” bao gồm 15 – 20 QCVN để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn xây dựng; lợi ích, an ninh quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường; tiết kiệm năng lượng; thích hợp có những công nghệ xây dựng hiện đại trong nước và quốc tế. Đồng thời, đã đi vào vận hành biên soạn những QCĐP thích hợp điều kiện đặc biệt về địa hình, địa chất, khí hậu của những địa phương.

Đồng thời đã đi vào vận hành quy hoạch và định hướng hệ thống nguyên tắc quốc gia ngành Xây dựng. Xác định danh mục, biên soạn và mở bán “Bộ nguyên tắc cốt lõi ngành Xây dựng” (khoảng15 – 20% số lượng nguyên tắc quốc gia lĩnh vực xây dựng) theo định hướng mới, chắc chắn tính đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả những vận hành xây dựng; đã đi vào vận hành quy trình kiểm soát việc tiến hành nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật trong những công tác thẩm tra, cấp phép, nghiệm thu, giám định chất lượng những công trình xây dựng; kiểm soát chất lượng những nguyên tắc cơ sở; kiểm soát, định hướng tiến hành nguyên tắc nước ngoài trong vận hành xây dựng.

Hoàn thiện quy trình phổ biến tin tức về nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận tiện dụng và nhanh nhất cho mọi đối tượng tham dự vận hành xây dựng; đổi mới hệ thống tin tức giảng dạy có lồng ghép những nội dung mới trong những nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cho những trường đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

Đến năm 2030, đã đi vào vận hành, nâng cao chất lượng, không ngừng nghỉ soát xét, cập nhật nội dung những quy định trong Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng; đã đi vào vận hành biên soạn và ban hành 100% nguyên tắc quốc gia ngành Xây dựng theo quy hoạch định hướng mới; đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng nguyên tắc. Các tổ chức vận hành nghề nghiệp tích cực tham dự biên soạn, mở bán TCCS và trình mở bán TCVN theo quy định.

Về lập quy hoạch hệ thống quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp có Bộ Khoa học và Công nghệ, những bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, lập quy hoạch và phê duyệt danh mục “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng”. Thời hạn đã đi vào vận hành trước ngày 31/12/2018.

Các địa phương nếu xét thấy có những điều kiện đặc biệt (về địa hình, địa chất, khí hậu, thành thị đã đi vào hoạt động…) rà soát, đề xuất quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về xây dựng, thống nhất có Bộ Xây dựng, bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có liên quan để đưa vào quy hoạch quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Thời hạn đã đi vào vận hành trước ngày 31/12/2018.

Về biên soạn, soát xét, sửa đổi hệ thống quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, những bộ/ngành tổ chức biên soạn, soát xét, sửa đổi và ban hành theo thẩm quyền những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng được phân công theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thời hạn đã đi vào vận hành trước ngày 31/12/2021.

Trên cơ sở quy hoạch quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã được xác định, những địa phương tổ chức biên soạn và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo thẩm quyền. Nội dung quy chuẩn kỹ thuật địa phương phải được Bộ Xây dựng, bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thống nhất trước khi ban hành. Thời hạn đã đi vào vận hành trước ngày 31/12/2021.

Nhà nước ưu tiên bố trí vốn ngân sách để đã đi vào vận hành biên soạn “Bộ quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (QCVN, QCĐP)”.


Canhoorchidpark.org – Theo Đầu Tư

Tìm hiểu thêm tin tức về dự án Orchid Park Xem Thêm