HoREA kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đấu giá tài sản

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và 1 số bộ, ngành ngày góp ý về 1 số quy định về giao đất, cho thuê đất qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, cần phải đã đi vào vận hành cơ chế giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thi công môi trường kinh doanh minh bạch, tranh giành lành mạnh, chắc chắn phân phối tài sản quyền sử dụng đất theo giá thị trường, đạt hiệu quả cao và tăng nguồn thu cho ngân sách.

Cần đã đi vào vận hành pháp luật vê đấu giá tài sản. Nguồn Internet

Từ thực ở của TP.HCM, HoREA cho biết, chỉ tính từ năm 2011 đến tháng 3/2017 (là thời điểm tạm dừng thực hiện 1 số thủ tục phân phối tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất theo Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá thành công 215 cuộc đấu giá, có giá khởi điểm là 3.211,8 tỷ đồng, giá trúng đấu giá là 4.467,9 tỷ đồng, chênh lệch tăng thêm 1.256 tỷ đồng, tăng 1,39 lần so có giá khởi điểm.

Trong đây, chỉ riêng cuộc đấu giá mặt bằng 23 Lê Duẩn, quận 1, đã có 13 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham dự đấu giá và phải qua 16 vòng đấu thì mới xác định người trúng đấu giá là Công ty Tân Hoàng Minh. Giá khởi điểm 550 tỷ đồng, giá trúng đấu giá 1.460 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng đến 32,68% tổng giá trúng đấu giá của 215 cuộc đấu giá), chênh lệch tăng thêm 910 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so có giá khởi điểm đấu giá.

Như vậy, có thể thấy thực hiện đấu giá tài sản, trong đây, có quyền sử dụng đất, theo hình thức đấu giá rộng rãi, công khai, để chọn lọc nhà đầu tư có năng lực là phương thức đúng đắn và hiệu quả, giúp thi công môi trường kinh doanh minh bạch, tranh giành lành mạnh, chắc chắn phân phối tài sản quyền sử dụng đất theo giá thị trường, đạt hiệu quả cao, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, để cuộc đấu giá bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan rất cần thiết phải đã đi vào vận hành cơ chế xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá, trong đây, có quyền sử dụng đất 1 1 sốh hợp lý, để lôi kéo được 1 số nhà đầu tư tham dự đấu giá. Nhưng giá khởi điểm của tài sản đấu giá không được xác định quá thấp 1 1 sốh bất bình thường vì có thể dẫn đến làm thất thoát tài sản nhà nước, nếu đi cùng có đây là việc tổ chức đấu giá “cuội”, “quân xanh, quân đỏ”. Bên cạnh đây cần thiết phải có cơ chế kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt vận hành của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để chắc chắn cơ quan này vận hành trung thực, khách quan, vô tư. vì theo quy định ở Điều 77, Điều 79 Luật Đấu giá tài sản thì Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức và vận hành của tổ chức đấu giá tài sản là chưa đủ, mà rất cần thiết phải có quy định về cơ chế kiểm soát, giám sát hiệu quả vận hành của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Nhằm đã đi vào vận hành hệ thống pháp luật về đấu giá tài sản, HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng đã đi vào vận hành cơ chế xác định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá, trong đây có quyền sử dụng đất 1 1 sốh hợp lý, thỏa đáng, để lôi kéo được nhiều nhà đầu tư tham dự đấu giá, nhưng không để xảy ra hiện trạng xác định giá khởi điểm quá thấp 1 1 sốh bất bình thường, bởi vì có thể dẫn đến làm thất thoát tài sản nhà nước.

Đồng thời HoREA kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng không giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai) công dụng tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, để thống nhất 1 đầu mối là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản do UBND cấp tỉnh thành lập có công dụng tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản, trong đây, có quyền sử dụng đất. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp như mô hình tổ chức thực ở giai đoạn này ở TP.HCM.

Hiệp hội này cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản, theo hướng giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh thi công cơ chế kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt vận hành của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để chắc chắn cơ quan này vận hành trung thực, vô tư, khách quan, để không xảy ra hiện trạng đấu giá “cuội”, “quân xanh, quân đỏ” làm sai lệch kết quả đấu giá, có thể làm thất thoát tài sản nhà nước; Kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, để thực hiện Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; và khoản 8 Điều 7 Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Sử dụng nhà, đất để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) để xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện cho 1 số nhà đầu tư tham dự và kiến nghị bổ sung trở lại chế định Đấu thầu dự án có sử dụng đất vào Luật Đất đai để chắc chắn tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.


Canhoorchidpark.org – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm