Minh bạch bồi thường, tái định cư

Báo ĐTTC số ra ngày 20-8-2018 có bài chủ điểm phản ảnh về nguy cơ vỡ kế hoạch nhà ven kênh, rạch do tạm dừng một vài dự án BT đổi đất lấy hạ tầng, và việc cải tạo chung cư cũ do ách tắc trong giải tỏa, di dời và tái an cư (TĐC).

Trong diễn biến mới đây, UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 28/2018 (thay thế Quyết định 23/2015) quy định về mức bồi thường, hỗ trợ tái TĐC trên địa bàn.

Linh hoạt hỗ trợ

Theo Quyết định 28/2018, chính sách bán hàng bồi thường, hỗ trợ về đất, được giao đất có cộng mục đích sử dụng có loại đất bị thu hồi, nếu không có đất để bồi thường được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TPHCM chọn lọc ở thời điểm thu hồi đất. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải chắc chắn dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày 19-8-2018 (ngày Quyết định 28/2018 có hiệu lực) hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện TĐC mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị 1 suất TĐC tối thiểu, được hỗ trợ khoản tiền chênh lệch đây; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở ở khu TĐC được nhận số tiền tương đương khoản chênh lệch đây.

Đối có chính sách bán hàng hỗ trợ suất TĐC tối thiểu và hỗ trợ tự lo chỗ ở mới, ứng dụng cho một vài trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam an cư ở nước ngoài đủ điều kiện TĐC; hỗ trợ ổn định cuộc sống khi Nhà nước thu hồi đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối có trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí kết nối một vài trường hợp sử dụng nhà ở, đất ở không đủ điều kiện bồi thường; hỗ trợ thêm một vài tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt việc di dời; hỗ trợ đối có trường hợp trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất và hộ gia đình, cá nhân thuê, đấu thầu quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Theo Quyết định 28/2018, dự án TĐC được lập và phê duyệt độc lập có phương án bồi thường, hỗ trợ; TĐC nhưng phải chắc chắn có đất ở, nhà ở TĐC trước khi có chọn lọc thu hồi đất. Trường hợp TĐC ở chỗ phải có phương án bố trí chỗ ở khác cho người dân hoặc chi trả tiền thuê nhà trong thời gian chờ thi công khu TĐC.

Ngoài ra, trường hợp người có đất bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất của dự án không nhận tiền bồi thường, thì phải hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC đã được phê duyệt; hoặc trường hợp đang có khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng đất, nhà và tài sản khác (kể cả trường hợp đồng quyền sử dụng đất) chưa giải quyết xong, thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối có phần quy mô ấy sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước theo quy định, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong sẽ chi trả cho người có quyền sử dụng nhà, đất, tài sản.

Trong thời gian chờ giải quyết, người bị thu hồi đất hoặc bị ảnh hưởng phải chấp hành kết nối, giao đất hoặc bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Dự án tái an cư Bình Khánh quận 2.

Xây dựng tạm cũng được tham khảo

Quyết định 28/2018, còn quy định một vài trường hợp công trình, nhà được cấp phép thi công (CPXD) tạm cũng được tham khảo hỗ trợ tùy vào thời điểm. Để chắc chắn ích lợi hợp pháp về nhà, đất của người dân sống trong khu vực quy hoạch, từ năm 2010 đến nay UBND TP đã ban hành nhiều chọn lọc giải quyết CPXD tạm (Quyết định 68/2010, Quyết định 21/2013, Quyết định 27/2014 và Quyết định 26/2017).

Nếu trong vòng 5 năm kể từ ngày ra mắt công khai quy hoạch thi công 1/2.000, hoặc 3 năm đối có các khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm và Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch, sẽ không được bồi thường, hỗ trợ vật thiết kế thi công mới trong lộ giới hoặc phạm vi quy hoạch. Sau thời hạn trên, nếu Nhà nước mới thực hiện quy hoạch sẽ bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Cụ thể, các trường hợp ứng dụng theo Quyết định 68/2010 được quy định như sau: Đối có nhà được CPXD tạm trên nền đất cũ hoặc đất có mục đích sử dụng là đất ở hỗ trợ bằng 80% giá trị thi công theo suất vốn đầu tư thi công công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

Trường hợp trong giấy phép thi công (GPXD) hoặc quy hoạch sử dụng đất không ghi thời hạn thực hiện quy hoạch, được hỗ trợ 80%. Các trường hợp CPXD tạm trên một vài loại đất khác sẽ hỗ trợ bằng 60%.

Các trường hợp ứng dụng theo Quyết định 21/2013 sẽ hỗ trợ về nhà ở và công trình thi công theo quy định của chọn lọc này. Cụ thể, theo Điều 2 của Quyết định 21, quy mô công trình CPXD tạm tối đa không quá 3 tầng. Thời hạn sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong GPXD tạm là thời gian thực hiện quy hoạch theo kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ ngày quy hoạch được ra mắt.

Nếu trong vòng 5 năm kể từ ngày ra mắt công khai quy hoạch chi tiết thi công thành thị mật độ 1/2.000 (quy hoạch phân khu), Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch, không được bồi thường, hỗ trợ vật thiết kế thi công mới trong lộ giới hoặc phạm vi quy hoạch. Sau 5 năm Nhà nước mới thực hiện quy hoạch sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Trường hợp CPXD tạm theo Quyết định 27/2014, việc xử lý hỗ trợ nhà ở, vật thiết kế cũng được ứng dụng theo quy định ở chọn lọc này. Về quy mô thi công tạm cũng giống như Quyết định 21; tuy nhiên, thời hạn sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong GPXD tạm được tính là thời gian theo kế hoạch thực hiện quy hoạch thi công đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ ngày 1-7-2013 hoặc kể từ ngày quy hoạch được ra mắt.

Riêng đối có các khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thời hạn ghi trong GPXD được xác định theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng không quá 3 năm. Trường hợp CPXD tạm theo Quyết định 26/2017, khi hết thời hạn CPXD tạm mà Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch thì cơ quan CPXD sẽ thông báo cho chủ có công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch thi công và thực hiện gia hạn GPXD tạm.

Canhoorchidpark.org – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm