Nhiều bất cập trong công tác quyết toán dự án BT tại TP.HCM

HoREA cho rằng, công tác quyết toán Dự án BT thường kéo dài rất lâu, thậm chí mất hàng năm trời, nếu quy định Dự án BT chỉ được chi trả sau khi dự án đã được quyết toán thì rất thiệt hại cho nhà đầu tư.

Ngày 18/9, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc kiến nghị sửa đổi 1 số quy định liên quan đến việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thi công – chuyển giao (BT).

Tại công văn này, HoREA đã thẳng thắn chỉ ra 1 số bất cập trong công tác quyết toán dự án BT.

Cụ thể, theo nội dung Khoản 3, Điều 4 dự thảo ghi rõ: “Giá trị Dự án BT để chi trả là giá trị Dự án BT được quyết toán theo quy định của pháp luật”.

Tại điều luật này, HoREA cho rằng, công tác quyết toán Dự án BT thường kéo dài rất lâu, thậm chí mất hàng năm trời. Nên nếu quy định Dự án BT chỉ được chi trả sau khi dự án đã được quyết toán thì rất thiệt hại cho nhà đầu tư.

HoREA cho rằng, công tác quyết toán Dự án BT thường kéo dài rất lâu, thậm chí mất hàng năm trời.

Trên thực tại, kết quả quyết toán Dự án BT thường tăng hoặc giảm so có giá trị hợp đồng BT và nhà đầu tư thường có xu hướng đồng thuận có ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; một vài Dự án BT có giá trị lớn, thường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận chi trả theo GĐ, trên cơ sở khối lượng và giá trị thực tại. Mức tạm ứng chi trả theo GĐ có thể dao động 90% giá trị khối lượng được kiểm tra thống nhất.

Do vậy, HoREA yêu cầu đã đi vào hoạt động nội dung Khoản 3, Điều 4 dự thảo, như sau: “Giá trị Dự án BT để chi trả là giá trị Dự án BT được quyết toán theo quy định của pháp luật; Dự án BT được thỏa thuận chi trả theo GĐ được chi trả 90% giá trị khối lượng công trình được kiểm tra thống nhất; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chi trả cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt quyết toán Dự án BT”.

Về vấn đề sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để chi trả Dự án BT, hiệp hội yêu cầu bổ sung quy hoạch chi tiết 1/2000 để thích hợp có quy định quy hoạch thi công mật độ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất chuẩn bị chi trả cho nhà đầu tư, phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo tìm hiểu khả thi được phê duyệt và chắc chắn tính khả thi.

Về chi trả cho nhà đầu tư khi đã đi vào hoạt động bàn giao Dự án BT, HoREA cho rằng đã có nhiều nước thực hiện phương thức chi trả Dự án BT cho nhà đầu tư bằng tiền. Ở nước ta, GĐ này chỉ quy định phương thức sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư, do vậy, hiệp hội kiến nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định nội dung quy định phương thức chi trả Dự án BT cho nhà đầu tư bằng tiền.

Vấn đề sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để chi trả Dự án BT, HoREA yêu cầu bổ sung quy hoạch chi tiết 1/2000 để thích hợp có quy định quy hoạch thi công mật độ 1/2000 hoặc 1/500.

Việc chọn lọc nhà đầu tư Dự án BT theo pháp luật đấu thầu (kể cả trường hợp chỉ định thầu) trên cơ sở cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi, về sự cần thiết của việc thực hiện dự án, hiệu quả dự án, tính khả thi của dự án và đã xác định giá trị Dự án BT trước khi ký hợp đồng có nhà đầu tư.

Trước đó, theo quy định của Chính phủ thì việc chọn lọc nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu, dẫn đến trên thực tại đa số một vài Dự án BT được thực hiện bằng hình thức chỉ định thầu để chọn lọc nhà đầu tư.

Theo HoREA, việc thực hiện phương thức chi trả Dự án BT bằng tiền ngân sách hoàn toàn khác có việc thực hiện đầu tư công.

Để chấm dứt việc lạm dụng chỉ định thầu tràn lan, hiệp hội kiến nghị bổ sung vào dự thảo nội dung quy định việc đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư Dự án BT trong một vài trường hợp sau đó: Đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư Dự án BT trong trường hợp nhà đầu tư được chi trả bằng tiền ngân sách; đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư Dự án BT và cả quỹ đất đối ứng chi trả Dự án BT, trong điều kiện quỹ đất này đã giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án khác.

Đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư Dự án BT và cả quỹ đất đối ứng chi trả Dự án BT, trong điều kiện quỹ đất này chưa giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án khác (nhà đầu tư có quyền mua bán quỹ đất này cho nhà đầu tư khác).

Canhoorchidpark.org – Theo VTCNews

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm