Nỗ lực rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Đây là mục tiêu mà Bộ Xây dựng và 1 vài Bộ, ngành liên quan đang hướng tới theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, 1 vàih thức chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia năm 2016, định hướng đến năm 2020.

Bộ Xây dựng đang khẩn trương đã đi vào hoạt động dự thảo về tăng cường thực hiện 1 vài 1 vàih thức nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng.

Xác định rõ nhiệm vụ của 1 vài Bộ

Tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, 1 vàih thức chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia năm 2016, định hướng đến năm 2020, mục 12 phần III, Chính phủ giao trách nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng thực hiện “Đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và kinh phí cấp phép xây dựng và phối hợp có 1 vài Bộ: Công an, TN&MT lồng ghép thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, thẩm định báo cáo phân tách tác động môi trường có thủ tục thẩm định kiến trúc xây dựng”.

Tiếp đây, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, 1 vàih thức chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, ở mục 1 phần II, đặt mục tiêu và 1 vài chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành: Rút ngắn thời gian thực hiện “thủ tục cấp phép xây dựng và 1 vài thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày, bao gồm: thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật, cấp phép xây dựng xuống còn 63 ngày (giảm 19 ngày); thủ tục kết nối cấp, thoát nước xuống còn 7 ngày (giảm 7 ngày); thủ tục đăng ký có tài sản sau hoàn công xuống còn 20 ngày (giảm 10 ngày); tiếp cận điện năng không quá 35 ngày; đăng ký quyền có, sử dụng tài sản không quá 20 ngày…”.

Tại mục 13 phần III, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Bộ Xây dựng có trách nhiệm: “Tiếp tục rà soát, cải 1 vàih quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, đẩy mạnh áp dụng công nghệ tài liệu, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng (bao gồm thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng)”; “phối hợp có Bộ TN&MT thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận có công trình xây dựng”.

Đồng thời, ở mục 9 phần III, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Bộ TN&MT có trách nhiệm: “Rà soát, sửa đổi, bổ sung 1 vài quy định pháp luật về đất đai theo hướng cải 1 vàih quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận có công trình xây dựng”; và “Thực hiện cơ chế liên thông kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường phục vụ GĐ hoạt động dự án và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo hướng thành lập đoàn công tác liên ngành do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, trừ 1 vài chương trình phải có yêu cầu hoạt động thử nghiệm”.

Trước đây, Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về 1 số nhiệm vụ trọng tâm cải 1 vàih thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh và Văn bản số 882/VPCP-KSTT ngày 03/02/2017 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ yêu cầu 1 vài Bộ, trong đây có Bộ Xây dựng và Bộ TN&MT tiếp tục tìm hiểu, tổ chức thực thi 1 vài 1 vàih thức cải 1 vàih thủ tục hành chính. Theo đây, cho phép thực hiện song song, đồng thời thủ tục thẩm định kiến trúc xây dựng và thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/thẩm định, phê duyệt báo cáo phân tách tác động môi trường.

Bà Tống Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, triển khai thực hiện 1 vài nhiệm vụ được phân công ở 1 vài Nghị quyết nói trên, Bộ Xây dựng đã tìm hiểu soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ ban hành Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đây có 1 vài nội dung lồng ghép, thực hiện đồng thời 1 vài thủ tục hành chính có liên quan (Điều 57, Điều 82 Luật Xây dựng, khoản 6 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Bộ Xây dựng đã rà soát, đề xuất, kiến nghị thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm định báo cáo phân tách tác động môi trường có thủ tục thẩm định dự án, thẩm định kiến trúc xây dựng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 1 vài Luật về đầu tư kinh doanh (ở 1 vài Văn bản số 1187/BXD-PC ngày 16/6/2016, Văn bản số 1673/BXD-PC ngày 10/8/2016).

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đang khẩn trương đã đi vào hoạt động dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện 1 vài 1 vàih thức nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, trong đây có nội dung giảm thời gian và lồng ghép, thực hiện đồng thời, song song 1 vài thủ tục hành chính có liên quan.

Tăng cường áp dụng công nghệ tài liệu

Để triển khai thực hiện 1 vài nhiệm vụ ở Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện 1 vài 1 vàih thức nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp có 1 vài cơ quan liên quan tìm hiểu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, 1 vài Nghị định, Thông tư giải đáp theo hướng: lồng ghép, thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định báo cáo phân tách tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) có thủ tục thẩm định dự án, thẩm định kiến trúc xây dựng; thủ tục kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường có thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo phân tách tác động môi trường.

Bộ TN&MT tìm hiểu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 1 vài quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất ở Luật Đất đai, 1 vài Nghị định, Thông tư giải đáp theo hướng: Bổ sung việc xác nhận diện tích công trình xây dựng sau khi hoàn công để cấp Giấy chứng nhận có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu đã đi vào hoạt động công trình xây dựng; giảm thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Tăng cường áp dụng công nghệ tài liệu, thực hiện hiệu quả cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất từ 30 ngày theo phân tách của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); tham khảo sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi đã đi vào hoạt động xây dựng xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết 1 vài thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Bộ TN&MT phối hợp có Bộ Xây dựng, 1 vài Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục thẩm định dự án, thẩm định kiến trúc xây dựng và thẩm định báo cáo phân tách tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường); Xây dựng nội dung, quy trình phối hợp và tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu khi đã đi vào hoạt động công trình xây dựng và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường.

Canhoorchidpark.org – Theo Báo Xây dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm