Tăng cường quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện ở 1 số địa phương vẫn còn hiện trạng quản lý phôi Giấy chứng nhận không nghiêm ngặt hoặc đã để xảy ra làm mất, thất lạc phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất trong những GĐ trước đây nhưng không có phương pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.Tăng cường quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để khắc phục tồn ở nêu trên, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tăng cường phương pháp quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Theo đây, Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và chỉ đạo sát sao việc quản lý phôi Giấy chứng nhận ở địa phương trên trọn vẹn phạm vi tỉnh, đô thị theo đúng giải đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT;

Không để xảy ra hiện trạng sử dụng phôi Giấy chứng nhận tự do, tùy tiện, không có cán bộ chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi sử dụng phôi Giấy chứng nhận thường ngày, không thu hồi những phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng để tổ chức tiêu hủy.

Trường hợp bị mất hoặc thất thoát phôi Giấy chứng nhận mà chưa xác định được lý do thì phải công khai những seri phôi Giấy chứng nhận bị mất, thất thoát trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi thông báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, những cơ quan khác có liên quan như những tổ chức tín dụng, những cơ quan công chứng, chứng thực… để phòng ngừa việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận cho những mục đích vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo những Văn phòng đăng ký đất đai và những chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trong địa phương, những đơn vị giải đáp (nếu có) và những cơ quan có liên quan không được sử dụng, xác nhận đối có những phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc.

Trường hợp phát hiện có phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc thì phải báo ngay cho cơ quan công an ở địa phương để có phương pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường những tỉnh, đô thị chỉ đạo thực hiện theo những yêu cầu nêu trên và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở địa phương.


Canhoorchidpark.org – Theo VGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm