Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản tăng

Đây là tài liệu được Cục Thuế TP.HCM chia sẻ ở buổi sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2018.

Thuế tăng nhờ phân khúc nhà đất sôi động. NGỌC DƯƠNG

Cục Thuế TP.HCM cho biết trong 1 số tháng đầu năm, phân khúc nhà đất phát triển thành sôi động, lương bổng từ tiền lương bổng, tiền công, tiền hoa hồng của 1 số cá nhân làm việc trong lĩnh vực này cũng tăng đáng kể, dẫn đến thuế lương bổng cá nhân tăng.

Trong 6 tháng đầu năm, thuế lương bổng cá nhân tăng 21,18% so có cộng kỳ. Trong đó đa số 1 số khoản thu cá nhân từ 1 số nguồn khác tăng khá, riêng lương bổng từ tiền lương bổng, tiền công tăng 20,77% so có cộng kỳ, đó là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số thu thuế lương bổng cá nhân (chiếm 77%).

Ngoài ra, 1 số khoản thu khác cũng tăng như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 216,45%, thu tiền phân phối thuộc có nhà nước tăng 46,54%, thu khác ngân sách tăng 127,88%, thuế bảo vệ mội trường tăng 12,59%…

Một số khoản thu giảm so có cộng kỳ như tiền sử dụng đất giảm 7,74%, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước giảm 18,53%, thu lệ phí trước bạ giảm 3,07%, thu lợi nhuận sau thuế giảm 56,9%…

Khu vực công ty có vốn đầu tư nước ngoài có số thuế lương bổng công ty giảm 8,15% so có cộng kỳ. Nguyên nhân do trong 5 tháng đầu năm 2017, có 1 khoản thu đột biến do Công ty TNHH Siam City Cement (VN) có phát sinh thu từ hợp đồng mua phân phối vốn 1.800 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu trên địa bàn đô thị được 130.550 tỉ đồng, đạt 48,57% dự toán năm 2018, tăng 11,37% so có cộng kỳ năm 2017.


Canhoorchidpark.org – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm