Từ cuối 3/2018 nhiều quy định mới về thu tiền sử dụng đất sẽ có hiệu lực

Nhiều quy định mới về thu tiền sử dụng đất được quy định ở Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi có hiệu lực từ ngày 20/3/2018.

Thông tư 10/2018/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung như: Mức mật độ % tính đơn giá thuê đất hàng năm được xác định theo mục đích sử dụng đất; xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định​ của pháp luật; việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối có tổng diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so có pháp lý về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất;…xử lý trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà chưa chi trả.Nhiều quy định mới về thu tiền sử dụng đất sẽ có hiệu lực từ 20/3. Ảnh minh họa

Việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối có tổng diện tích đất tăng thêm thực hiện như sau: Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối có tổng diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối có phần tổng diện tích tăng thêm theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối có phần tổng diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân đã có một vài pháp lý về quyền sử dụng đất khác thì nộp tiền sử dụng đất đối có phần tổng diện tích đất tăng thêm theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm có chọn lọc công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định do lỗi của cơ quan Nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng được xác định theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận cũ. Trường hợp do lỗi của người sử dụng đất tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm cấp Giấy chứng nhận mới.

Các trường hợp phát sinh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính từ thời điểm Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực đến thời điểm 20/3/2018 việc xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của một vài Nghị định trên và giải đáp ở Thông tư này.


Canhoorchidpark.org – Theo VietQ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm