Việt Nam sẽ có đô thị thông minh vào 2025

Hình thành những chuỗi thành phố thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành phố Hà Nội, Tp.HCM, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ là hạt nhân…

Trước mắt sẽ hỗ trợ tối thiểu 3 khu thành phố mới được đầu tư thi công ứng dụng thí điểm những biện pháp thành phố thông minh.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển thành phố thông minh bền vững Việt Nam GĐ 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030

Theo đây, Đề án phấn đấu đến năm 2020 thi công nền móng cơ sở pháp lý phát triển thành phố thông minh, áp dụng công tác dự trù đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu thành phố và thành phố.

Trong đây, thực hiện rà soát, thi công khung pháp lý chung về phát triển thành phố thông minh bền vững, ban hành những cơ chế chính sách bán hàng ứng dụng cho những khu vực triển khai thí điểm; thi công và thí điểm triển khai ứng dụng Khung tham chiếu ICT phát triển thành phố thông minh, thi công hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian thành phố, hợp nhất những dữ liệu đất đai, thi công trên nền móng GIS và những cơ sở dữ liệu khác.

Xây dựng mô hình thích hợp trong quản lý dân cư, giao thông, đất đai và đầu tư thi công ở những khu vực thành phố thực hiện thí điểm; thi công cơ sở dữ liệu thành phố quốc gia GĐ 1; hỗ trợ tối thiểu 3 khu thành phố mới được đầu tư thi công ứng dụng thí điểm những biện pháp thành phố thông minh.

Đến năm 2025 thực hiện GĐ 1 thí điểm phát triển thành phố thông minh. Trong đây, áp dụng thi công, đã đi vào hoạt động hành lang pháp lý, những quy định quy phạm pháp luật trên cơ sở sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm; triển khai ứng dụng Khung tham chiếu ICT phát triển thành phố thông minh ở Việt Nam.

Công bố những nguyên tắc quốc gia ưu tiên phục vụ cho việc triển khai thi công thí điểm những thành phố thông minh, ưu tiên cho những lĩnh vực quản lý thành phố, chiếu sáng, giao thông, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, lưới điện, hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai và hệ thống hạ tầng ICT; phát triển hạ tầng dữ liệu không gian thành phố, hợp nhất những dữ liệu đất đai, thi công và những dữ liệu khác trên nền GIS ở những thành phố thí điểm GĐ; thí điểm ứng dụng cơ chế cấp chứng nhận khu thành phố mới thông minh…

Định hướng đến năm 2030, đã đi vào hoạt động thí điểm GĐ 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết những thành phố thông minh, có khả năng lan tỏa.

Cụ thể, hình thành những chuỗi thành phố thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành phố Hà Nội, Tp.HCM, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết những thành phố thông minh.

Canhoorchidpark.org – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm