Xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Thủ tướng vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.Chính phủ giao những bộ, cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 được phân công theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 31/12/2020.

Đồng thời, phối hợp có cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch; thi công kế hoạch vốn cho việc lập những quy hoạch ngành quốc gia cho thời kỳ 2021-2030 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý 2/2018 để trình cấp có thẩm quyền chọn lọc bố trí kế hoạch vốn lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước;

Nghị quyết còn quy định được sử dụng nguồn 10% dự phòng trên tổng mức vốn đã phân bổ cho những Bộ, ngành trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 hoặc nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán năm 2018 của những bộ, ngành để tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 ngay trong năm 2018 theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có những bộ, cơ quan ngang bộ và UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương thi công Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch trình Chính phủ trong tháng 2-2018; nghiên cứu kỹ ban hành Thông tư giải đáp về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, thẩm định, mở bán và điều chỉnh quy hoạch, ban hành trong tháng 3/2018.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có những bộ, cơ quan ngang bộ và UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương nghiên cứu kỹ ban hành Thông tư giải đáp về giá trong làm việc quy hoạch theo quy định ở Luật Quy hoạch trong quý II năm 2018.

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc. Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ thi công Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch, Thông tư giải đáp về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, thẩm định, mở bán và điều chỉnh quy hoạch, Thông tư giải đáp về giá trong làm việc quy hoạch theo công dụng, nhiệm vụ được giao.

Canhoorchidpark.org – Theo CafeF

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm